กองบืนปีกติดลำตัว ขส.ทบ фото

2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
2
2
1
1
0
0